لنز طبی روزانه بوش اند لومب SofLens Daily Disposable

فروشنده: پارس اپتیک

شماره چشم

شماره چشم

  • شماره چشم منفی: برای چشم های نزدیک بین هستند.
  • شماره چشم مثبت: برای چشم های دور بین هستند.