عدسی طبی فوق فشرده زایس Zeiss DuraVision Platinum Clarlet 1.74

فروشنده: اپتیک نیک بین
  • محدودیت نمرات بدون آستیگمات

از شماره چشم –4.00 Sph تا -12.00 Sph

  • محدودیت نمرات با آستیگمات از -cyl 0.25 تا -2.00 cyl

از شماره چشم -4.00 Sph تا –10.00 Sph

  • قبل از سفارش از موجود بودن عدسی از طریق پشتیبانی سایت اطمینان حاصل فرمایید.

6,720,000 تومان