لنز طبی سالانه هرا

فروشنده: پارس اپتیک

یک جفت

شماره چشم

شماره چشم

  • شماره چشم منفی: برای چشم های نزدیک بین هستند.
  • شماره چشم مثبت: برای چشم های دور بین هستند.
نا موجود