عدسی طبی درایو سیف زایس Zeiss DuraVision Drivesafe Clarlet 1.6

فروشنده: اپتیک نیک بین
  • محدودیت نمرات بدون آستیگمات

از شماره چشم 0.00 Sph تا -6.00 Sph

  • محدودیت نمرات با آستیگمات از cyl 0.25 تا -2.00 cyl

از شماره چشم 0.00 Sph تا -4.00 Sph

  • 5 سال گارانتی لایه ی پوششی

3,300,000 تومان