zeiss

عدسی طبی درایو سیف زایس Zeiss DuraVision Drivesafe Clarlet 1.5

یا پرداخت ماهانه 463,333 تومان

شماره چشم ثبت شد

ارسال رایگان
پرداخت در محل
اصالت کالا

توضیحات کوتاه

5 سال گارانتی لایه ی پوششی قبل از سفارش می‌توانید، جهت انتخاب عدسی مناسب برای شماره‌ چشم خود، با همکاران ما مشورت نمایید.

اطلاعات محصول

4.00- تا 0.00

آستیکمات تا 2.00-

عدسی طبی درایو سیف زایس Zeiss DuraVision Drivesafe Clarlet 1.5

عدسی هاى درایو – سیف زایس DRIVESAFE LENSES

بسیارى از افراد هنگام رانندگى به خصوص در شرایط نور کـم؛ مانند: گـرگ و میش، هنگام غروب و شـب، یـا در شرایـط آب و هوایـى دشـوار؛ ماننـد: مـه و بـاران از کاهش میدان دید احساس نا امنى و اضطراب مى کنند. در همین حال تابش هاى خیره کننده ناشى از نور چراغ اتومبیل هاى روبـرو در شب یا نور ساطع شده از سطح خیس و مرطوب جاده ها و همچنین دشوارى در تطابق دید هنگامى که مسیر حرکت چشم متناوبا بین جاده و داشبورد تغییر مى کند از دیگـر چالش هاى بـزرگ در هنگـام رانندگـى مى باشـد.

Ziess-Drive-safe-1

محققان زایس با بهره جستن از سه عامل زیر موفق به طراحى و تولید گونه جدیدى از عدسى هاى طبى شده اند که رانندگى را بسیـار امن تـر و راحت تـر از قبل مى نمایـد و در عیـن حـال بـراى استفـاده در تمـام فعالیت هـاى روزمـره دیگـر نیـز مناسـب مى باشـد: 1- با کمک فناورى Luminance Design (طراحى بر مبناى میزان تشعشع)، اندازه مردمک در شرایط نور کم محاسبه و در طراحى و تولید عدسى لحاظ مىشود . 2- پوشش ضد بازتـاب جـدیـد Duravision DriveSafe زایــس مى توانــد تا 64٪ از میــزان درخشندگــى و تابش هــاى خیره کننــده و آزاردهنــده بکاهــد. 3- در طراحى عدسى هاى تدریجى Progressives DriveSafe زایس، براى تطابق راحت تر چشم در حرکت بین آینه هـا و داشبـورد، وسعـت میـدان دیـد میانـى تا 43٪ و جهـت حصول دیـد وسیع تـر از سطـح جـاده، وسعت میـدان دیـد دور تـا 14٪ افزایـش یافتـه اسـت.

دید بهتـر در شرایـط کـم نـور با کمک عدسى هـاى DriveSafe زایـس و فنـاورى نویـن Luminance Design

ً مردمک چشم به شدت نور محیط اطراف خصوصا نورى که به طور مستقیم به چشم وارد مى شود، واکنش نشان مى دهد. در روشنایى روز قطر مردمک، کم و در تاریکى شب، زیاد مى شود. در شرایط نور کـم (مثل هواى ابرى، بارانى، مه یا رانندگى در شب) قطـر مردمک مابیـن کوچک و بزرگ مـى باشـد که به ایـن وضعیـت کـم نـور، شرایـط مزوپیـک نیـز گفتـه مـى شـود.

در وضعیت مزوپیک (کم نورى)، ادراک و تجسم فضایى همانند تخمین مسافـت و فاصلـه و تشخیـص عمـق میـدان دیـد بـراى راننـده بسیـار سخت و دشـوار خواهـد بـود.

 

فنـاورى نویـن Luminance Design (طراحـى بر اسـاس میـزان تشعشع)، شرایط مختلف نـورى و اندازه مردمک متناسب با هر وضعیت را جهت حصول بهترین و طبیعى ترین کیفیـت دیـد در تمـام شرایـط در نظـر مى گیـرد. بر ایـن اسـاس، جهـت راننـدگـى انـدازه مـردمـک در شرایـط نـورى مزوپیـک (کـم نـور) را به عنـوان معیـار طراحـى و محاسبه عدسى در نظـر گرفتـه و عدسى را بر این اسـاس بهینه سـازى مى کننـد. اندازه مردمک مورد استفاده در الگوریتم هاى بهینه سازى عدسى هاى تک دید معادل 5 میلى متر و براى عدسى هاى تدریجى معادل 4/3 میلى متـر در نظـر گرفته مى شـود.

نتیجــه: در شرایـط چالـش برانگیـز کـم نـورى (Mesopic Vision)، افـراد کیفیـت دیـد بهتـرى خواهنـد داشـت.  

کاهـش پرتوهـاى خیره کننـده و آزاردهنـده با کمـک پوشـش ضـد بازتاب/ ZEISS Duravision DriveSafe Coating

تابش هاى خیره کننده و آزاردهنده (نور مستقیم خورشید یا سایر نورهاى مصنوعى) مانع بزرگى براى دید خوب و مناسب مى باشند. به ویژه هنگام رانندگى در شب، تشعشعات شدید منتشر شده از چراغ هاى جلوى اتومبیل هایى که مجهز به فناورى زنون یا ال- اى- دى هستند مى توانند اختلال جدى در دید راننده ایجاد کنند که این امر مى تواند بسیار خطرناک باشد و امنیـت راننـده و سرنشینـان را به مخاطـره جـدى افکنـد.

تحت نظارت متخصصان نور و روشنایى اتومبیـل (در لابراتور L-LAB) محققان علم بینایى زایس آزمایشـات مختلفى را در زمینـه چگونگـى و میـزان تابش هـاى ً خیـره کننـده و آزاردهنـده به انجـام رساندنـد و نهایتا به این نتیجـه رسیدنـد که طیف آبـى رنـگ نـور منتشـر شـده از چراغ هـاى جلـوى اتومبیل هایـى که مجهـز بـه تکنولـوژى زنـون یا ال- اى- دى مى باشنـد (به ویـژه در بـازه طـول موج هـاى 400 تا 450 نانومتـر) بیشتریـن اثـر خیره کننـده و آزاردهنـده را روى چشـم راننـده ایجـاد مـى کنـد.

با بهره گیرى از تحقیقات و آزمایشات فوق، محققان زایس موفق به طراحى و تولید پوشش ضد بازتاب Duravision DriveSafe شدند که بخش عمده اى از طول موج هـاى آزاردهنـده را بازتـاب مـى کند و در قیـاس بـا سایـر پوشش هـاى مرغـوب مى توانـد میـزان تشعشعـات یا تابش هـاى آزاردهنـده را تا 64 ٪ کاهش دهد.

  Ziess-Drive-safe-3

دیـد دقیـق از جـاده، داشبـورد و آینه هـا با کمـک عدسـى تدریجـى/ ZEISS Progressive DriveSafe

راننــدگـى نیــاز بــه دقــت و توجــه بسیــار از ســوى راننــده دارد و آن هــا بـــراى ارزیـابــى دقیــق شـرایــط رفــت و آمــد بــه دیـــد وسیعــى از جــاده نیـــاز دارنــد.این وضعیت به ویژه براى افرادى که از عدسى هاى تدریجى استفاده مى کنند و در زمان تغییر میدان دید از جـاده به داشبـورد و آینه هـا و یا بالعکس بسیـار چالـش برانگیـز مى شـود. در چنیـن حالتـى داشتـن دیـد پویـا و تمرکـز سریـع ضـرورت بسیـار دارد.

در نتیجه همکارى مشترک محققان زایس با مؤسسه تحقیقاتى مهندسى اتومبیـل و موتـور خـودرو در اشتوتگـارت آلمـان، آزمایشـات و مطالعاتـى در زمینـه مسیـر حرکت چشـم در هنگـام راننــدگـــى صـــورت گرفــت و نتایـــج زیـــر بــدســت آمـــد: 97٪ از زمان رانندگى، چشم رانندگان متوجه مسیر جاده مى باشد. 2٪ از زمان رانندگى، رانندگان به ابزارها و ادوات واقع در داشبورد اتومبیل نگاه مى کنند. 1٪ از زمان رانندگى، چشــم رانندگــان متوجـه آینـه هـاى جانبــى یا میانــى مى باشــد.

به منظور کمک به استفاده کنندگـان از عدسى هـاى تدریجى در تمرکـز سریع تر دید هنگامى که چشم به صـورت متنـاوب بیـن جـاده و داشبـورد و آینه هـا تغییـر وضعیـت مـى دهـد، زایس موفق به طراحى و تولید عدسى هاى تدریجى DriveSafe شده است که در نتیجه بهینه سازى هـاى صـورت گرفته در طراحى مناطق دیـد دور و میانـى، نیـاز به حرکـات افقى سر در هنگام رانندگى را به حداقـل رسانـده و ضمن ایجـاد دید پویا براى راننـده، براى تمامـى فعالیت هـاى روزمـره دیگـر نیز کاملا مناسب مى باشـد. Ziess-Drive-safe-4  

اطلاعات فنی

نظرات مشتریان

  • 3 هفته پیش

    بنده این عینک رو خریدم،در ابتدا عملکرد خوبی داره؛ولی متاسفانه بعد از چند ماه لایه خارجی عینک دچار تَرَک‌های زیادِ بسیار ریز و موج دار میشه.با استفاده از گارانتی برگشت دادم که به جای اون دوباره یکی دیگه ارسال کردند ولی اون هم به همین مشکل دچار شد و دیگه گذاشتم کنار و استفاده نکردم.همیشه هم در کیف کاور خودش در اتاق و دمای معمولی نگه میداشتم و با دستمال خودش تمیز میکردم.

خریداز طریق تلفن