قطره مرطوب‌کننده Avizor

۶۵.۰۰۰ تومان

1️⃣ قطره مرطوب كننده و لغزاننده فوري لنز روي چشم
2️⃣ قابل استفاده با انواع لنزهاي چشم
3️⃣ مناسب هواي خشك و استفاده از كامپيوتر
4️⃣ شرايط نگهداري در دماي اتاق و دور از دسترس كودكان نگهداري شود
5️⃣ دو ماه پس از باز كردن درب محلول، باقي مانده غيرقابل استفاده مي باشد